Regulamin sklepu internetowego FastMicroPay.pl

Dzień dobry!

Nazywam się Paweł Duda i jestem właścicielem wtyczki Fast Micro Pay do płatności WordPress, którą sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://fastmicropay.pl. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Projekt Marketing Paweł Duda, ul. Zielone Wzgórze 7/57, 20-819 Lublin, NIP: 5372456963, REGON: 382198084.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail pawel.duda@projektmarketing.pl.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – system płatności Dotpay, PayU oraz Tpay w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://fastmicropay.pl/regulamin.
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://fastmicropay.pl,
 6. Sprzedawca – Paweł Duda, prowadzący / prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Projekt Marketing Paweł Duda”, ul. Zielone Wzgórze 7/57, 20-819 Lublin, NIP: 5372456963, REGON: 382198084.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, narzędzia oraz klucza licencji wtyczki Fast Micro Pay do płatności WordPress, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pawel.duda@projektmarketing.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Płatny klucz licencji dożywotniej nie podlega zwrotowi. Wtyczkę Fast Micro Pay można przetestować przez 3 dni za darmo z opcją bezpłatnego przedłużenia licencji demo, wysyłając wiadomość mailową na pawel.duda@projektmarketing.pl.
 7. Klucz licencji Fast Micro Pay PRO, EXPERT, DEVELOPER jest wspierany dla wersji PHP 7.0 i 7.2

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, klucza licencji narzędzia Fast Micro Pay do płatności WordPress, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. Wybrać licencję Fast Micro Pay PRO, EXPERT lub DEVELOPER.
  2. z bezpośredniego widoku, kliknąć w przycisk „ZAMÓW JUŻ TERAZ 147 PLN”, „ZAMÓW JUŻ TERAZ 200 PLN” lub „ZAMÓW JUŻ TERAZ 400 PLN”.
  3. z kolejnego widoku kliknąć „KUP KOD LICENCJI ZA 147 PLN”, „KUP KOD LICENCJI ZA 200  PLN” lub „KUP KOD LICENCJI ZA 400 PLN”.
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. zaakceptować – Potwierdzam, że płatny klucz licencji dożywotniej nie podlega zwrotowi. Wtyczkę Fast Micro Pay możesz przetestować przez 3 dni za darmo z opcją bezpłatnego przedłużenia licencji demo.
  6. Po kliknięciu w przyciski „KUP KOD LICENCJI ZA 147 PLN”, „KUP KOD LICENCJI ZA 200  PLN” lub „KUP KOD LICENCJI ZA 400 PLN” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną licencję Fast Micro Pay.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

Po zaksięgowaniu opłaty Kupujący otrzyma wiadomość mailową od Sprzedawcy z prośbą o podanie adresu domeny internetowej celem wygenerowania klucza licencji Fast Micro Pay i przypisanie jej do danej domeny. Kupujący nie ma prawa przepisywania licencji z jednej domeny na drugą. Płatny klucz licencji jest dożywotnio przypisywany do jednej domeny. Licencja Fast Micro Pay zostanie wygenerowana i dostarczona do Kupującego w przeciągu 1-5 h (w wyjątkowych momentach, takich jak Święta, nieprzewidziane sytuacje losowe w przeciągu 48 h) od momentu, gdy Kupujący dostarczy dla Sprzedającego adres domeny internetowej w celu wygenerowania klucza licencji. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany klucz licencji, który aktywuje funkcjonalność narzędzia do płatności Fast Micro Pay.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania narzędzia Fast Micro Pay.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://fastmicropay.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają zakupioną licencję Fast Micro Pay o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 grudzień 2017.
Kontakt przez Facebook Messenger